٩(๏̮͡๏)۶ Mỹ Hưng

A whole new world is waiting, it's mine for the taking. I know I can make it. Today my life begins.

[Français] Nguyên tắc chia động từ (PRÉSENT)

Leave a comment

I. Nhóm “-er” hợp quy tắc:

Với nhóm này chia ở các ngôi bằng cách lấy phần gốc của động từ, và thêm theo nguyên tắc sau:

Je                -e                          Nous             -ons

Tu               -es                         Vous            -ez

Il/Elle        -e                          Ils/elles        -ent

Ex:   travailler

Je travaille                     Nous traivaillons

Tu travailles                  Vous traivaillez

Il/Elle travaille               Ils/Elles trvaillent

Lưu ý: Trừ khi chia với ngôi nous và vous, với các ngôi còn lại động từ được phát âm giống nhau

II. Nhóm “-er” đổi gốc:

1. Phần lớn động từ có tận cùng là “-eter” và “-eler” thì gấp đôi phụ âm -t -l trước khi thêm đuôi theo nguyên tắc trên, trừ ngôi nous và vous

Ex:   appeler

Je appelle                       Nous appelons

Tu appelles                    Vous appelez

Il/Elle appelle                 Ils/Elles appellent

2. Phần lớn các động từ tận cùng là: “e (é) + phụ âm + er”  thì thêm dấu cho e (é) trước khi thêm theo nguyên tắc. Trừ ngôi nous và vous

Ex:   acheter

Je achète                        Nous achetons

Tu achètes                      Vous achetez

Il/elle achète                   Ils/elles achètent

3. Động từ tận cùng bằng “-oyer” và  “-uyer” thì đổi y thành i trước khi thêm đuôi, trừ ngôi nous và vous.

Ex:   envoyer

Je envoie                        Nous envoyons

Tu envoies                     Vous envoyez

Il/elle envoie                   Ils/elles envoient

Lưu ý: là với động từ có đuôi “-ayer”, thì không bắt buộc mà có thể đổi đuôi hoặc chia theo nguyên tắc như động từ “-er” bình thường.

4. Với động từ tận cùng là “-ger” thì khi chia với ngôi nous thêm một “e” sau “–g”.

 Ex: manger => nous mangeons

5. Với động từ có tận cùng “-cer” thì khi chia với ngôi nous đổi “e” thành “ç”. 

Ex: Commencer => nous commençons.

III.  Nhóm “-ir” hợp quy tắc:

Với động từ nhóm này, lấy phần gốc và chia với các ngôi theo nguyên tắc sau:

Je                -is                Nous              -issons

Tu               -is                Vous              -issez

Il/Ell         -it                Ils/Elles           -issent

Ex: Finir

Je                finis             Nous           finissons

Tu               finis             Vous           finissez

Il/Ell            finit             Ils/Elles       finissent

Chú ý: với các ngôi je, tu, il, elle thì động từ được phát âm giống nhau, -s và –t không được phát âm.

IV. Nhóm động từ “-re” hợp quy tắc:

 Với động từ nhóm này, lấy phần gốc và chia với các ngôi theo nguyên tắc sau:

Je                -s                 Nous             -ons

Tu               -s                 Vous              -ez

Il/Ell            –                 Ils/Elles        -ent

Ex:   attendre

Je                attends                 Nous           attendons

Tu               attends                 Vous           attendez

Il/Ell            attend                   Ils/Elles       attendant

V. Động từ phản thân có thể thuộc tất cả các nhóm, được nhận biết bằng đại từ phản thân “se”, còn chúng được chia giống như các động từ khác, đại từ phản thân “se” thay đổi tùy theo ngôi.

Ex:   se laver

Je                me lave                 Nous         nous lavons

Tu               te laves                 Vous            vous lavez

Il/Ell          se lave                  Ils/Elles          se  lavent

VI. Với các động từ còn lại là thuộc nhóm bất quy tắc.

Với nhóm này chỉ có một quy tắc chia: HỌC THUỘC!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s